תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר “רחובות elite – שכונת העתיד של רחובות” (להלן: “האתר”) מבית קבוצת יצחקי השקעות בע”מ (להלן: “המפעילה”). התנאים הבאים מסדירים את מערכת היחסים בין כל אדם הגולש באתר (כל אחד מאלה להלן: “משתמש“), לבין המפעילה, בכל הנוגע לשירותים המוצעים באתר, המידע, והתכנים המופיעים בו.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

כניסה לאתר, וכן שימוש בכל אחד משירותי האתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו, כפופים לתנאים המפורטים להלן. כניסת המשתמש לאתר מהווה בבחינת אישור מאת המשתמש כי קרא את כל תנאי ההסכם המפורטים להלן, כי נתן את הסכמתו לתנאי שימוש אלה (כפי שיהיו מעת לעת) וכי הינו מחויב לפעול על פיהם. אנא עיין היטב בתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותי האתר.

 

 1. התכנים והשירותים הניתנים באתר
  • האתר כולל מידע באשר לפרויקט שכונת העתיד – רחובות elite, אשר עתיד להיבנות על ידי המפעילה (להלן: “הפרויקט“), מידע אודות המפעילה וכן מידע בנושאים שונים בתחום הנדל”ן (להלן: “התכנים“). כמו כן, האתר מאפשר הזנת פרטי המשתמש לצורך יצירת קשר על-ידי המפעילה (התכנים ביחד עם שירות זה, ייקראו להלן: “השירותים“). המפעילה רשאית לשנות את התכנים, המידע והשירותים ואת תנאי השימוש, להוסיף ולגרוע מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם אלה הועלו על ידה ובין אם על ידי צד שלישי, וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל שינוי כאמור, יחייב אותך עם המשך שימושך בו. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכימה לשינויים, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.
  • מובהר, כי אין במידע המוצג באתר ובתכנים משום תחליף לייעוץ מקצועי ובכלל זה משפטי ו/או עסקי ביחס לרכישת נכס נדל”ן, ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם גורם מוסמך העוסק בתחום בטרם תחילת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
 2. היעדר אחריות
  • האתר בכללותו, התכנים, המידע, הטקסט, התצלומים, הגרפיקה, סרטוני הווידאו, הודעות או כל חומר אחר המופיע באתר או שהגישה אליו ניתנת באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות-שהם (“AS-IS”), ללא כל התחייבות כלשהי מצד המפעילה, ובכלל זה מידת הדיוק, האמינות, ההתאמה של כל הכלול באתר.

 

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר, התכנים והמידע המופיעים בו, אינם מהווים עצה, המלצה, ייעוץ, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי, ככל שנדרש. כל העושה במידע ובתכנים המופיעים באתר, או בשירותים המוצעים בו שימוש כלשהו עושה זאת על דעתו בלבד. עוד מובהר, כי על אף מאמציה של המפעילה, אין יכולת להבטיח כי המידע המופיע באתר או המוזן בו על ידי משתמש יהיה חסין מפני פריצות, גישה לא חוקית, קלקולים, ליקויים, תקלות וכיוצא באלה.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חלק מן התכנים, הנתונים וכל תוכן אחר באתר, נמסרו למפעילה על ידי צדדים שלישיים. על אף שהמפעילה פועלת ו/או תפעל כדי להבטיח שהתכנים באתר יהיו עדכניים ושלמים, בהתחשב בכמות המידע, למפעילה אין יכולת להבטיח כי הם אכן יהיו כאלה. בהתאם, יש לקחת בחשבון כי ייתכן שבאתר יופיע מידע חלקי ו/או מידע לא מעודכן וייתכנו חוסרים ו/או טעויות ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים במידע המפורסם באתר.
 • בשל כל האמור לעיל, המפעילה אינה אחראית במפורש או במכללא לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שנגרם ו/או עלול להיגרם משימוש באתר ו/או במידע המופיע בו. יתרה מכך, המפעילה אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות מכל סוג במידע שמופיע באתר מכל סיבה שהיא, לרבות עקב פגם או תקלה בתוכנה של המפעילה או באתר או בגישה לאתר ו/או זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו. מובהר כי בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים ומידע אשר מופיעים ו/או יופיעו במשרדי החברה, לרבות מסמכי המכר הסופיים ביניהם: תכניות מכר, מפרטים והדמיות, הנתונים והמידע אשר יופיעו במשרדי החברה הם הנכונים. בהתאם, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי המפעילה ו/או האתר בגין אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה או בקשר עם המידע המופיע ו/או שיופיע מעת לעת במסגרת האתר ובכלל זה, מהסתמכות על אילו מהתכנים המוצגים באתר והיותם תואמים לצרכי המשתמש.

 

 • חלק מהתכנים המופיעים באתר, ובכלל זה מאמרים ו/או כתבות, נכתבו על ידי צדדים שלישיים ומבטאים את דעתם בלבד, והמפעילה לא תישא באחריות בגין האמור בהם. כמו כן, כל המידע המוצג באתר נכון למועד כתיבתו בלבד, ונכונותו עשויה להשתנות.
 1. מדיניות שמירה על פרטיות
  • חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטים נוספים. חלק מהשדות הינם חובה. באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות. עם זאת, המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכים כמפורט בתנאי שימוש אלה. למען הסר ספק, מסירת מידע כאמור תלויה ברצונך ובהסכמתך ולא חלה כל חובה חוקית למסירתו. עם זאת, ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. בשימוש באתר הנך מסכים כי הנתונים ישמשו לצורך יצירת קשר על ידי מפעילת האתר.
  • בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע בין השאר בנוגע לנוהגיך, העמודים שבהם צפית, והתכנים שעניינו אותך. המפעילה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת הליך ההרשמה לשירותים באתר ייעשה רק על פי תנאי שימוש אלה ועל פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
 • לניהול רשימת משתמשי האתר, היערכות לוגיסטית ועסקית, צרכים סטטיסטיים וכיו”ב.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המפעילה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה, אם יועבר לצדדים שלישיים, לא יזהה אותך אישית.
  • המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע אלה מזהים אותך אישית), אלא כמפורט בתנאי שימוש אלה זו וכן במקרים המפורטים להלן:
 • במקרה שתאשר למפעילה להעביר את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
 • אם יתקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המפעילה או כל צד שלישי אחר אשר בהקשרו נדרשת המפעילה למסור מידע.
 • בכל מקרה שהמפעילה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • המפעילה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תנאי שימוש אלה.
  • המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המפעילה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, כדי לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. המפעילה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם לך עקב חדירה בלתי מורשית כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים בו, הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו.
  • האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי המפעילה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c/windows/cookies וכן ב- c/windows/Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר, המחייבים רישום.
   אם אינך רוצה לקבל Cookies,  תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע.כמו כן, אתה יכול לבקר במנהל העדפות המודעות של Google  כדי להפסיק לצפות במודעות של האתר ומודעות אחרות.
 1. בעלות וזכויות
  • כל זכויות הבעלות, לרבות אך מבלי לגרוע זכויות קניין רוחני, והזכויות המוסריות, בין אם רשומות ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו והמידע המפורט בו, לרבות הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, סימני מסחר, לוגואים, עיצוב האתר, טקסט, איורים, גרפיקה, צלילים, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות וכל צורת המחשה אחרת הכלולה באתר (להלן: “המידע”) הינם רכושה הבלעדי של המפעילה, והם מוגנים, בין היתר, באמצעות דיני הקניין הרוחני, לרבות לעניין סימני מסחר וזכויות יוצרים של מדינת ישראל.
  • למשתמש שמורה הזכות לשימוש פרטי והוגן בלבד בשירותים ובתכנים השונים המוצעים באתר. שימוש מסחרי ו/או עסקי הינו אסור. למען הסר ספק, מובהר כי למשתמש לא יהיו כל זכויות בעלות על המידע המצוי באתר. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
  • על אף האמור, יתכן כי האתר יכלול לעיתים, גם יישומים, כלים ותכנים (לרבות לוגואים וסימני מסחר) שחלקם בבעלות צדדים שלישיים ושימוש בניגוד לתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן עלול להוות גם הפרת זכות יוצרים ו/או זכות אחרת של אותם צדדים שלישיים.
  • אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להן, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא”ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת המפעילה.
 2. קישורים
  • האתר עשוי להכיל מצביעים וקישורים אלקטרוניים אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים ברשת האינטרנט, שאינם מופעלים על ידי המפעילה, אלא בידי גורמים אחרים.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, המפעילה אינה אחראית לתוכן המקורות האחרים אליהם קיימים קישורים כאמור ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם קישורים ו/או אתרים אלו. הימצאות של קישור באתר לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. אם לא נאמר אחרת על ידי המפעילה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה, המלצה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי המפעילה לגבי אותם מקורות אחרים והם מצויים באתר לנוחות המשתמש בלבד. המפעילה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. המפעילה רשאית לסלק קישורים שנכללו באתר בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. נוהל מתן הודעה והסרה.

אם הנך סבור, כי תכנים שפורסמו באתר הינם תכנים פוגעניים/מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, או כי האתר מכיל קישורים/הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה באופן מיידי למפעילה באמצעות מייל teroni@izaki-group.com  וציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עמך. המפעילה תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף

 1. סמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

 1. תיקון תנאי השימוש

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל. הנני נותן בזאת את הסכמתי המלאה לכל האמור בתנאי הסכם זה, ומצהיר בזאת כי השימוש במידע באתר על-ידי יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.